Koulutoimikiusaaminen_kuva7.jpg


Opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat ovat viime vuosien aikana joutuneet yhä useammin tilanteisiin, joissa heidän fyysistä tai psyykkistä koskemattomuuttaan on rikottu tai heitä on uhattu työnsä takia.
Opettajat joutuvat puuttumaan myös oppilaiden välisiin yhteenottoihin ja selvittämään erilaista häiriökäyttäytymistä. Tilanteet eivät ole yksinkertaisia hoitaa.
Yhä yleisempää on myös huoltajien puolelta tuleva uhkaavuus ja häirintä.
Työsidonnnainen väkivalta esim. sosiaalisen median kautta tai kotirauhan häirintänä on hyvin tavallista.
Työtekijän kannalta olisi erittäin tärkeää tietää milloin ja miten puuttua tilanteisiin.

Koulutusta tarvitaan myös ennakoinnin, vuorovaikutustaitojen ja riittävän varhaisen puuttumisen keinojen käyttöön, silloin kun se on mahdollista. Tällöin mahdollisuudet tilanteiden hoitamiseen kaikkia osapuolia kunnioitavalla tavalla paranevat selvästi. Oleellista on muistaa koko ajan kaikkien osapuolten turvallisuus...lapsen ei saa antaa vahingoittaa itseään tai muita!


Koulutuksen sisältö muokataan aina kouluasteen, erityisyyden ja yksikön toiveiden mukaan.

- Alaan liittyvää lainsäädäntöä työturvallisuuden, rikoslain, perusopetuslain, lastensuojelulain jne osalta.
- Opettajan psyykkisen ja fyysisen koskemattomuuden loukkaamisen riskitilanteet
- Ennaltaehkäisyn keinot ja riskienhallinta
        - yksiköiden ohjeistukset
        - kohtaamistilanteiden ennakointi mm. luokkahuoneiden ja muiden työtilojen osalta 
        - tilanteisiin varautuminen ennakkotietojen perusteella
        - riittävän varhaisen puuttumisen mahdollisuudet ja tilanteiden tunnistaminen
        - yksintyöskentelyn välttäminen ja työparityöskentelyn mahdollisuudet
        - työntekijän oman aggression hallinta ja ylilyöntien välttäminen
        - jne jne.
- Uhkaavan käytöksen tarkastelua yleisellä tasolla ja ennakkoehdot aggression syntymiseen (sosiaaliset, psyykkiset tai fyysiset syyt tai kommunikaatio - ongelmat) 
- Haastavan käytöksen määrittely, milloin siihen pitää puuttua
- Kohtaamistilanteet, puhumalla rauhoittaminen ja ohjeistus tilanteessa sijoittumisen ja etäisyyksien suhteen, riskit ja hyödyt
- Toiminta väkivalta - ja uhkatilanteiden jälkeen

Jos koulutuksiin halutaan mukaan käytännön osuus, myös sen sisältö muokataan yksikön toiveiden mukaan.
Toivotuimpia osuuksia käytännössä ovat :
- välitunneilla tapahtuviin väkivalta - ja häiriötilanteisiin puuttuminen ja väliintulot sekä oppilaan ohjaaminen tai saattamien turvallisempaan paikkaan
- oppilaan oikeaoppinen tarkastaminen ja vaarallisten esineiden tai aineiden haltuunotto
- työtiloista poistumiset niissä tilanteissa joissa työntekijän oma turvallisuus on vaarassa
- toiminta päällekarkaustilanteissa, kun työntekijän pitää päästä irti uhkaavan henkilän otteista
- itsepuolustus
     - näissä tilanteissa on hyvä muistaa, että fyysiset uhkatilanteet voivat tulla myös huoltajien taholta....
- tarvittaessa oppilaasta kiinni pitäminen riskejä välttäen ja kaikkien osapuolien turvallisuutta kunnioittaen