MAPA

 

MAPA (MANAGEMENT OF ACTUAL OR POTENTIAL AGGRESSION)

Haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta

Tällä sivulla hieman perustietoa Suomen MAPA - keskuksen järjestämistä koulutuksista. Käy linkistä tutustumassa muutenkin MAPA - keskuksen toimintaan, joka järjestää peruskoulutuksien lisäksi myös kouluttajakoulutuksia.

Suomen MAPA - keskuksen kouluttajina toimivat suomalaiset erityistason kouluttajat (FPI Finnish Professional Instructor) Löydät listan heistä ja muista yhteystiedoista MAPA - keskuksen sivuilta. Vastaan mielelläni myös MAPA - koulutuksia koskeviin kysymyksiin.

Tässä linkki Suomen MAPA - keskuksen sivuille

http://suomenmapakeskus.fi/

TAUSTATIETOA

Suomen MAPA - keskus tarjoaa suomenkielistä koulutusta levottomien ja haasteellisten asiakkaiden empaattiseen ja kunnioittavaan kohtaamiseen, ohjaamiseen ja tarvittaessa fyysiseen rajoittamiseen. Kouluttajina toimivat sertifioidut suomalaiset erityistason MAPA - kouluttajat.
Laurea - ammattikorkeakoulu ja Crisis Prevention Institute, inc. (CPI) ovat solmineet vuonna 2015 sopimuksen, joka oikeuttaa Laurean toimimaan Suomen MAPA - keskuksena ja antamaan yksinoikeudella CPI : n hyväksymiä ja sertifioimia MAPA - koulutuksia. Toiminta suuntautuu ympäri Suomen.

MIKSI MAPA - koulutus?

Ihmiset saattavat ilmaista tunteitaan ärsyyntyneesti ja provosoivasti, mutta tilanne voi edetä myös sanalliseen aggressioon, uhkauksiin tai itsensä, toisten tai ympäristön vahingoittamiseen. Asiakkaan haasteellisen käyttäytymisen takana on usein pelko, haavoittuvuus ja keinottomuus. Oikealla suhtautumisella suurin osa näsitä ongelmatilanteista voidaan hoitaa siten, että asiakas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi oikea - aikaisesti. Aina vuorovaikutukselliset keinot eivät riitä, jolloin henkilöstö voi joutua käyttämään fyysisiä ohjaamisen, rajoittamisen, irtautumisen tai väistämisen menetelmiä. Harjoiteltavat menetelmät ovat kivuttomia, tehokkaita ja turvallisia.

MAPA - PERUSKOULUTUS Mapa - perusteet 12 - 16 h

Koulutuksissa ohjataan kohtaamaan asiakkaita empaattisesti ja kunnioittavasti myös kriittisissä tilanteissa. Koulutusten pohjana toimii suomenkielinen Mapa Osallistujan työkirja, Haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta.
Harjoitusten avulla koulutettava tunnistaa toimintansa vaikutuksia, mm. äänen käytön, reviirin ja koskettamisen osalta. Koulutusten tavoitteena on ohjata henkilöstöä ehkäisemään haasteellista käytöstä huomioiden yksilölliset tarpeet ja toimien lakien, säännösten ja ammatillisten ohjeiden ja eettisten periaatteiden mukaan. Koulutuksissa harjoitellaan levottoman asiakkaan lähestymistä, koskettamista, kuljettamista, istuen tapahtuvaa rajoittamista sekä irtaantumis - ja väistämisotteita.

MAPA Vaativien ja hätätilanteiden hoito 3 pv

Jos asiakas on vaaraksi itselleen tai muille tai hän vahingoittaa merkittävissä määrin omaisuutta, häntä voidaan joutua rajoittamaan viemällä maahan esim. lääkintää varten. Koulutuksessa syvennetään edellisen koulutuksen teoriaperusteita.
Peruskoulutus jakaantuu siis kolmeen tasoon, jotka muodostavat yhteensä viisi päivää :

1. MAPA Perusteet (Foundation)   12 - 16 h
2. MAPA Vaativat asiakastilanteet (Advanced Physical Skills)  16 h
3. MAPA Hätätilanteiden hallinta (Emergency Holding Procedures)  8h 

Vastaan siis mielelläni MAPA - koulutusta koskeviin kysymyksiin. Lisätietoa ja tarvittaessa myös tarjoukset saatte ottamalla yhteyttä MAPA - keskukseen. Jos siis haluatte allekirjoittaneen kouluttamaan yksikköönne, kertokaa siitä tarjousta pyytäessänne.

Pekka Teini